சிறந்த தத்துவம் வலைப்பதிவு – மீண்டும்!

awardUnreal Blog recently got another award as one of the மேல் 100 philosophy blogs.

உருக்கு previous such award came a few years ago. Glad to feel appreciated for my efforts and to see that people are taking notice.

கருத்துக்கள்