Zen và Free Will

Neuroscience has a finding that may question the way we think of our free will.

We now know that there is a time lag of about half a second between the moment “chúng tôi” đưa ra quyết định và thời điểm chúng tôi trở thành nhận thức của nó. Khoảng thời gian này đặt ra một câu hỏi của người đưa ra quyết định bởi vì, trong trường hợp không nhận thức ý thức của chúng tôi, nó không phải là rõ ràng rằng quyết định thực sự của chúng ta. This finding has even cast doubt on our notion of free will.

In the experimental setup testing this phenomenon, a subject is hooked up to a computer that records his brain activities (EEC). Sau đó các đối tượng được yêu cầu đưa ra quyết định có ý thức để di chuyển hoặc là tay phải hoặc tay trái tại một thời điểm lựa chọn của mình. Sự lựa chọn của các bên phải hoặc bên trái cũng lên đến chủ đề. Các máy tính luôn luôn phát hiện mà tay đối tượng sẽ di chuyển khoảng nửa giây trước khi chủ đề là nhận thức về ý định của mình. Các máy tính sau đó có thể đặt hàng các đối tượng để di chuyển bàn tay–một trật tự mà đối tượng sẽ không thể không vâng lời, shattering the notion of free-will.

Free will may be a fabrication of our brain after the real action. Nói cách khác, các hành động thực tế diễn ra theo bản năng, và ý nghĩa của quyết định được giới thiệu đến ý thức của chúng tôi như là một suy nghĩ. If we could somehow limit our existence to tiny compartments in time, as Zen suggests, then we might not feel that we had free will.

Tài liệu tham khảo: Bài viết này là một đoạn trích từ cuốn sách của tôi đã chỉnh sửa, Unreal vũ trụ.

Bình luận

2 thoughts on “Zen and Free Will

Những ý kiến ​​đóng.