Điều khoản sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng Unreal Blog

1. Điều khoản

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các trang web Điều khoản và Điều kiện sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi bản quyền áp dụng pháp luật và thương hiệu.

2. Giấy phép sử dụng

 1. Giấy phép được cấp để tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Unreal Blog cho cá nhân, xem tạm phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn có thể không:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng các nguyên vật liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm có trên trang web của Unreal Blog;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu; hoặc
  5. chuyển các tài liệu cho người khác hoặc “gương” tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế và có thể được chấm dứt bởi Blog Unreal bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt của bạn xem các tài liệu hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu diệt bất kỳ tài liệu tải về sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer

 1. Những tài liệu trên trang web của Unreal Blog được cung cấp “như là”. Blog Unreal không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán ngụ ý, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác về quyền. Hơn nữa, Blog Unreal không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang này.

4. Hạn chế

Trong bất cứ trường hợp Blog Unreal hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (Bao gồm, không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài liệu trên trang web Internet Unreal Blog của, thậm chí nếu Blog Unreal hoặc đại diện được ủy quyền Unreal Blog đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Unreal Blog có thể bao gồm kỹ thuật, đánh máy, hoặc các lỗi nhiếp ảnh. Blog Unreal không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu trên trang web của mình là chính xác, hoàn toàn, hoặc hiện tại. Blog Unreal có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Blog Unreal không, Tuy nhiên, thực hiện bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Blog Unreal đã không xem xét lại tất cả các trang web liên kết đến trang web của mình trên Internet và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Unreal Blog của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người sử dụng.

7. Điều Khoản Sử dụng Modifications

Blog Unreal thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật Pháp

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web của Unreal Blog sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Singapore mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng để sử dụng của một trang Web chung.

Chính sách bảo mật

Riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để các bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, dùng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Xin vui lòng xem xét và chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo rằng sự bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Bình luận