Maklumat hak cipta

 1. Yang Thulasidas.com domain, TheUnrealUniverse.com, iklan-ez.com, wp-plus.org, WordPress-plus.org, BangaloreSpa.com, BangaloreSpa.in, AsianSpa.in, e-asianwoman.com, e-stylemart.com, stylemart.com.sg, stylemart.sg, StyleTrendsetters.com, semua sub-domainnya mereka (secara kolektif dirujuk sebagai “Domain”) dan laman yang dihoskan di domain dan subdomain (secara kolektif dirujuk sebagai “Laman Web”) milik Manoj Thulasidas.
 2. Pemilik Hakcipta Terpelihara Laman Web adalah:
  Tangan Thulasidas, 66 Terrace Bay, Singapura 558518
  Hak cipta © Tangan Thulasidas, 1999-2014
  Semua hak terpelihara
 3. Tanpa mengehadkan hak di bawah hak cipta terpelihara ke atas, tiada bahagian Laman Web (termasuk teks asal, grafik asal, dan apa-apa barang yang boleh dimuat turun) boleh diterbitkan semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk, atau dengan apa-apa cara (elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi, rakaman atau merakam pada penyimpanan maklumat dan sistem dapatan semula), tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak cipta.
 4. Nama Domain adalah tanda dagangan dimiliki oleh Manoj Thulasidas.
 5. Melainkan jika ditetapkan dalam kontrak bertulis, Manoj Thulasidas mengekalkan seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, dilesenkan dan disublisensikan (dalam semua bentuk) hak untuk menggunakan semua karangan beliau dalam semua bentuk terbitan dengan. Hak ini meliputi (tetapi tidak terhad kepada) semua teks yang, artikel, perisian, animasi dan grafik yang terdapat dalam laman web ini, semua artikel, grafik, animasi dan teks menyumbang kepada jurnal dan media, dan derivatif mereka dalam semua bentuk.
 6. Manoj Thulasidas boleh membenarkan anda untuk menggunakan beberapa bahan dikarang olehnya (sama ada diterbitkan di Laman Web atau tidak) dalam bentuk teks, artikel, perisian, animasi dan grafik (“Bahan”). Kebenaran ini menggunakan Bahan ini tidak bermaksud pemindahan hak cipta. Melainkan jika dinyatakan secara bertulis dalam bentuk pemindahan hak cipta, jika anda menggunakan Bahan, anda bersetuju untuk memberikan Manoj Thulasidas seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, dilesenkan dan disublisensikan (dalam semua bentuk) hak untuk menggunakan Bahan dalam semua bentuk asal atau bentuk terbitan dengan, termasuk borang mungkin dicipta oleh anda. Anda memahami bahawa bentuk-bentuk terbitan mungkin termasuk suntingan salinan anda, persembahan grafik dan / atau susun atur teks.
 7. Manoj Thulasidas tidak akan membayar apa-apa caj atau yuran halaman penerbitan sia-sia kepada mana-mana penerbit atau entiti penerbitan (“Penerbit”) kerana menyiarkan Bahan kecuali dengan jelas dipersetujui dalam kontrak bertulis sebelum apa-apa kajian semula Bahan oleh Penerbit. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, Bahan untuk menerima kajian semula oleh Penerbit merupakan satu perjanjian di pihak Penerbit Penerbit yang mengetepikan semua tuntutan untuk apa-apa caj yang berpotensi daripada Manoj Thulasidas.
 8. Semua perjanjian yang tersirat dan tersurat dalam satu kenyataan hak cipta ini akan ditadbir oleh undang-undang Singapura seolah-olah dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya di Singapura dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah Singapura.

Untuk kebenaran dan pertanyaan lain hak cipta, hubungi Manoj Thulasidas.

Dokumen ini telah dikemaskini pada September 18, 2014.

Comments