சந்திரன் மற்றும் Sixpence

நான் முதல் முறையாக புத்தகத்தை படித்து முடித்த பிறகு பட்டத்தை பொருள் என்ன யோசனை இருந்தது என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன். என்னுடைய அறியாமை கூட இரண்டாவது கவனத்திற்காக பின்னர் தொடர்ந்து, தலைப்பு போதிலும் உன்னத நோக்கங்களுக்காகத்தான் மற்றும் சாதாரண உண்மைகளை போன்ற ஏதாவது தெரிவிக்கின்றன. மூன்றாம் வாசிப்பு முன், இந்த வலைப்பதிவில் குறிப்பாக இந்த நேரம், நான் அதை பார்க்க முடிவு. அனைத்து நல்ல netizens போன்ற, நான் விக்கிப்பீடியாவை கலந்துரையாடுகின்றனர், தலைப்பு ஒரு குறிப்பு இருந்தது என்று என்னிடம் கூறினார் இது கிளை (அங்கு அவரது காலடியில் sixpence புறக்கணிக்கும் போது பிலிப் காரே நிலவு அடையும்.)

இல் சந்திரன் மற்றும் Sixpence, மாம் பால் Gauguin வாழ்க்கை மற்றும் சாகசங்களை நிகழ்ச்சி — அவரது ஆன்மா அறியப்படாத ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பார்வை ஒரு ஒரே நாட்டம் நெறிமுறைகள் மற்றும் அறநெறி எல்லைக்கு வெளியே இறங்கிய ஒரு கலை மேதை (“நிலவு”) அவரது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப கொடூரமான இழப்பில் (தி “sixpence,” மறைமுகமாக.)

ஒரு சரியான பிரெஞ்சு உருவாக்க எப்படி தாக்கு (அவர் பின்னர் சிறுவனின் என ரேசர் எட்ஜ்), மாம் தேர்வு “மொழிபெயர்க்க” Gauguin மற்றும் ஒரு ஆங்கிலேயர் சார்லஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் அவரை சித்தரிக்கப்பட்டது, ஒரு அரை வெற்றிகரமான, சோம்பலான லண்டன் பங்கு தரகர் என்று. சாத்தியம் வயதில் 42 அல்லது, ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் ஓவியம் எடுத்து அவரது குடும்பத்தினர் கைவிட முடிவு. தீட்ட வேண்டும் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் ஆன்மா ஒரு ஆவல் இருக்கிறது, அது அவர் அதை இல்லை என்று ஒரு விஷயமே இல்லை — இதுவரை — அவர் விளக்குகிறார், “நான் வரைவதற்கு கிடைத்தது சொல்ல. நான் உதவ முடியாது. ஒரு மனிதன் தண்ணீர் விழுகிறது போது அவர் நீந்தி எப்படி தேவையில்லை, நன்றாக அல்லது மோசமாக: அவர் வெளியே வந்தது அல்லது வேறு அவர் மூழ்கடிக்க வேண்டும்.” இந்த உருவக மூழ்கி தன்னை சேமிக்கும் போது, ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் அசட்டையாக (கொடுமையை தாண்டி) உலகம் முழுவதும். பின்னர் மீண்டும், அவர் அதே தன்னை போல் உறுதியான மற்றும் கொடுமை.

In portraying such a difficult anti-hero, Maugham showcases all the mastery and skill he possesses. To my untrained eyes, it looks as though Maugham builds this character so carefully and painstakingly that each one of the monstrosities Strickland commits is counter-balanced in some fashion. It is indeed a fine chisel that Maugham employs in crafting this masterpiece; none of those broad, confident strokes we would see in his later works.

We find Maugham at cynical and misogynistic best (or worst, depending on the perspective) in the early part of the book, especially in his descriptions of Mrs. Strickland and her children. We should condone this appearance of misogyny as a pardonable foible of a genius, I think. More than that, I see it as an effort, a successful one, to balance the callousness of Strickland’s disappearance that soon follows.

Such balancing devices can be found throughout the book. Perhaps to soften the shock of Strickland’s seemingly inexplicable renunciation of his family, his son’s hypocritical account of his later life is cynically ridiculed right in the beginning of the book. The unfortunate Dirk Stroeve, so cruelly used by Strickland, is also a buffoon who elicits derisive laughter rather than sympathy. Stroeve’s groveling adulation of Blanche perhaps serves to iron out the overtones of sexism or misogyny permeating the story. Blanche Stroeve’s betrayal is counter balanced with her own abominable indifference to Stroeve, which, in turn, gets evened out in what she receives from Strickland — “What an abyss of cruelty she must have looked into that in horror she refused to live.” Strickland, curiously, walks unaffected through all this death and mayhem, larger than life, tortured by his own private agonies of the soul well beyond our comprehension and his own. Even in his callousness, what Strickland invokes in Maugham and even Stroeve is, not merely a natural indignation, but an overwhelming compassion — astonishingly. The misplaced compassion is perhaps a device to prepare the reader for Strickland’s sordid and horrible death.

Maugham employs a variety of techniques to make the narration sound natural. If I was a fiction writer, I would study these techniques very carefully and try to employ them myself. To begin with, Strickland is a fictional portrayal of Gauguin, but Maugham takes great pains to pretend that the narration is not fictional. Even the narrator (Maugham himself) is portrayed as fallible, and contritely so, to lend credibility to the narration. For instance, Maugham gets exasperated at Stroeve’s weakness and is later ashamed of himself for getting angry.

The book has its elitist moments. When asked if it was better not to have known, Stroeve replies: “The world is hard and cruel. We are here none knows why, and we go none knows whither. We must be very humble. We must see the beauty of quietness. We must go through life so inconspicuously that Fate does not notice us. And let us seek the love of simple, ignorant people. Their ignorance is better than all our knowledge. Let us be silent, content in our little corner, meek and gentle like them. That is the wisdom of life.” It is as though the gift of inquiry and knowledge is given to a precious few — a special club to which Stroeve and Maugham are privy. This elitist attitude permeates not only Maugham’s works, but all great works of literature; it is only by masking his sense of superiority that an author or a thinker projects himself as non-elitist.

Perhaps it is some knowledge, or a vision of the world that Strickland’s soul yearned to share with the rest of us. Such communication is beyond language — a medium unequal to the task even when masterfully employed. Visual arts come closer. In Strickland’s tragic and cruel plight, along with that of almost all characters in the story, we see one eternal question. What is it that we are really after? Is it happiness? If so, Charles Strickland certainly didn’t find it. Very few do. Is it glory? Strickland did find that, albeit after his death.

Death is the great equalizer. It brings us back to the nothingness we spring from, however high we may fly or however low we may sink during the brief instant in between. The wisdom of the wise, the ignorance of the masses, the grandeur of the accomplished, the glory, the baseness — all matter very little when faced with such complete finality. In Strickland, Maugham has depicted the heights of glory as well as the nadir of baseness. The Moon and Sixpence — perhaps I have understood its meaning after all.

Photo by griannan

Comments

2 thoughts on “The Moon and Sixpence”

  1. Pingback: Incurable Disease of Writing | Just Write Blog Carnival - August 15, 2008 Edition

Comments are closed.