Tag Archives: Yosemite

MySQL trên Mac OSX Yosemite

Nếu bạn sử dụng XAMPP cho công việc dev trên máy Mac của bạn ở nhà, và cập nhật hệ điều hành của bạn để Yosemite, bạn có thể tạm thời đau khổ khi bạn thấy rằng mysqld của bạn không khởi động. Việc sửa chữa là khá đơn giản.

Chỉnh sửa /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp. (Bạn có thể phải sử dụng sudo để làm điều này.)

Tìm kiếm:

$XAMPP_ROOT/bin/mysql.server start > /dev/null &

Và thêm unset DYLD_LIBRARY_PATH trên đầu trang của nó. Nó sẽ giống như:

unset DYLD_LIBRARY_PATH
$XAMPP_ROOT/bin/mysql.server start > /dev/null &

Khởi động lại mysqld và bạn nó cũng làm việc.