Tag Archives: teaching

Một kinh nghiệm giảng dạy,en

Tôi vừa hoàn thành nhiệm kỳ đầu tiên của tôi như là một giáo sư tại Đại học Quản lý Singapore,,en,Tôi dạy một khóa học đại học được gọi là máy tính như một công cụ phân tích,,en,đó là về mô hình kinh doanh và hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu,,en,Tôi đã về,,en,trong ba phần của giờ ba lớp học mỗi mỗi tuần,,en,Tôi có thể nói toàn bộ sự việc là một kinh nghiệm rất phong phú,,en,lý do đằng sau tuyên bố này sẽ được giải thích chi tiết về,,en,đưa ra giả thuyết và giả thuyết,,en,đây là Unreal Blog,,en. I taught an undergraduate course called Computer as an Analysis Tool, which is on business modelling and data-driven decision support. I had about 130 students, in three sections of three classroom hours each per week. I have to say the whole thing was a very enriching experience. Tất nhiên, the reasons behind this statement will be expounded on, theorized and hypothesized – this is Unreal Blog, sau khi tất cả.

Tiếp tục đọc