Tag Archives: persepsie van ruimte

What Does it Feel Like to be a Bat?

It is a sensible question: What does it feel like to be a bat? Although we can never really know the answer (because we can never be bats), we know that there is an answer. It feels like something to be a bat. Wel, at least we think it does. We think bats have bewussyn and conscious feelings. Aan die ander kant, it is not a sensible question to ask what it feels like to be brick or a table. It doesn’t feel like anything to be an inanimate object.

Lees verder

Why the Speed of Light?

What is so special about light that its speed should figure in the basic structure of space and time and our reality? Dit is die vraag wat baie wetenskaplikes ooit neul sedert Albert Einstein gepubliseer op die Elektrodinamika van Moving liggame oor,,en,Met die oog op die specialness van lig verstaan ​​in ons ruimte en tyd,,en,ons nodig het om te bestudeer hoe ons waarneem die wêreld rondom ons en hoe die werklikheid is geskep in ons brein,,en,Ons sien ons wêreld met behulp van ons sintuie,,en,Die sensoriese seine wat ons sintuie versamel word dan oorgedra na ons brein,,en,Ons visuele werklikheid bestaan ​​uit die ruimte baie soos ons ouditiewe wêreld bestaan ​​uit klanke,,en,Net soos klanke is 'n perseptuele ervaring eerder as 'n fundamentele eienskap van die fisiese werklikheid,,en,die wereld,,en,ons sintuie probeer om sin,,en,Die enigste manier waarop ons die beperkings in ons werklikheid te verstaan ​​is deur die bestudering van die beperkinge in ons sintuie hulself,,en 100 years ago.

In order to understand the specialness of light in our space and time, we need to study how we perceive the world around us and how reality is created in our brains. We perceive our world using our senses. The sensory signals that our senses collect are then relayed to our brains. The brain creates a cognitive model, a representation of the sensory inputs, and presents it to our conscious awareness as reality. Our visual reality consists of space much like our auditory world is made up of sounds.

Just as sounds are a perceptual experience rather than a fundamental property of the physical reality, space also is an experience, or a cognitive representation of the visual inputs, not a fundamental aspect of “the world” our senses are trying to sense.

Space and time together form what physics considers the basis of reality. The only way we can understand the limitations in our reality is by studying the limitations in our senses themselves.

At a fundamental level, how do our senses work? Our sense of sight operates using light, and the fundamental interaction involved in sight falls in the electromagnetic (EM) category because light (or photon) is the intermediary of EM interactions. Die eksklusiwiteit van EM interaksie is nie beperk tot ons die lang reeks sin van sig,,en,al die kort afstand sintuie,,en,rooi verschuiving metings en selfs gravitasie Lensing,,en,Ons beskou die werklikheid,,en,is 'n subset van elektromagnetiese deeltjies en interaksies net,,en,Dit is 'n projeksie van EM deeltjies en interaksies in ons sensoriese en kognitiewe ruimte,,en,'n moontlik onvolmaakte projeksie,,en,Hierdie stelling oor die eksklusiwiteit van EM interaksies in ons beskou die werklikheid is dikwels ontmoet met 'n bietjie van skeptisisme,,en,hoofsaaklik te wyte aan 'n wanopvatting dat ons erns direk kan ervaar,,en,Hierdie verskil word geïllustreer deur 'n eenvoudige gedagte-eksperiment,,en,Stel jou voor 'n menslike subjek geplaas in die voorkant van 'n voorwerp geheel en al gemaak van kosmologiese donker materie,,en,Daar is geen ander sigbare materie oral die onderwerp kan dit sien,,en; all the short range senses (touch, taste, smell and hearing) are also EM in nature. To understand the limitations of our perception of space, we need not highlight the EM nature of all our senses. Space is, deur en groot, the result of our sight sense. But it is worthwhile to keep in mind that we would have no sensing, and indeed no reality, in the absence of EM interactions.

Like our senses, all our technological extensions to our senses (such as radio telescopes, electron microscopes, redshift measurements and even gravitational lensing) use EM interactions exclusively to measure our universe. So, we cannot escape the basic constraints of our perception even when we use modern instruments. The Hubble telescope may see a billion light years farther than our naked eyes, maar wat dit sien, is nog steeds 'n miljard jaar ouer as wat ons oë sien. Our perceived reality, whether built upon direct sensory inputs or technologically enhanced, is a subset of electromagnetic particles and interactions only. It is a projection of EM particles and interactions into our sensory and cognitive space, a possibly imperfect projection.

This statement about the exclusivity of EM interactions in our perceived reality is often met with a bit of skepticism, mainly due to a misconception that we can sense gravity directly. This confusion arises because our bodies are subject to gravity. There is a fine distinction between “being subject to” en “being able to sense” gravitational force.

This difference is illustrated by a simple thought experiment: Imagine a human subject placed in front of an object made entirely of cosmological dark matter. There is no other visible matter anywhere the subject can see it. Gegee dat die donker materie uitoefen gravitasiekrag op die onderwerp,,en,sal hy in staat wees om sy teenwoordigheid aanvoel,,en,Hy sal getrek word na dit,,en,maar hoe sal hy weet dat hy getrek of dat hy beweeg,,en,Hy kan moontlik ontwerp sommige meganiese uitvindsel om die erns van die donker materie voorwerp op te spoor,,en,Maar dan sal hy sensing die effek van swaartekrag op 'n saak met behulp van EM interaksies,,en,Hy kan in staat wees om sy onverklaarbare versnelling sien,,en,effek van swaartekrag op sy liggaam,,en,wat is EM saak,,en,met betrekking tot verwysing voorwerpe soos sterre,,en,Maar die sensing deel hier,,en,sien die sterre,,en,behels EM interaksies,,en,Dit is onmoontlik om enige meganiese uitvindsel om swaartekrag wat sonder EM saak op te spoor ontwerp,,en,Die swaartekrag sensing in ons ore weer meet die effek van swaartekrag op EM saak,,en, will he be able to sense its presence? He will be pulled toward it, but how will he know that he is being pulled or that he is moving? He can possibly design some mechanical contraption to detect the gravity of the dark matter object. But then he will be sensing the effect of gravity on some matter using EM interactions. Byvoorbeeld, he may be able to see his unexplained acceleration (effect of gravity on his body, which is EM matter) with respect to reference objects such as stars. But the sensing part here (seeing the stars) involves EM interactions.

It is impossible to design any mechanical contraption to detect gravity that is devoid of EM matter. The gravity sensing in our ears again measures the effect of gravity on EM matter. In the absence of EM interaction, it is impossible to sense gravity, or anything else for that matter.

Elektromagnetiese interaksies is verantwoordelik vir ons sensoriese insette,,en,Sensoriese persepsie lei tot verteenwoordiging ons brein se dat ons die werklikheid noem,,en,Enige beperking in hierdie ketting lei tot 'n ooreenstemmende beperking in ons sin van die werklikheid,,en,Een beperking in die ketting van sintuie na die werklikheid is die beperkte spoed van foton,,en,Dit is hoe die spoed van lig word so 'n belangrike konstante in ons ruimte tyd,,en,Die heiligheid van die lig gerespekteer net in ons beskou die werklikheid,,en,As ons vertrou dat die onvolmaakte persepsie en probeer om te beskryf wat ons voel op kosmologiese skaal,,en,ons uiteindelik met 'n uitsig van die wêreld soos die big bang teorie in die moderne kosmologie en die algemene en spesiale teorieë van relatiwiteit,,en,Hierdie teorieë is nie verkeerd,,en,en die doel van hierdie boek is nie vir hulle verkeerd te bewys,,en. Sensory perception leads to our brain’s representation that we call reality. Any limitation in this chain leads to a corresponding limitation in our sense of reality. One limitation in the chain from senses to reality is the finite speed of photon, which is the gauge boson of our senses. The finite speed of the sense modality influences and distorts our perception of motion, ruimte en tyd. Because these distortions are perceived as a part of our reality itself, the root cause of the distortion becomes a fundamental property of our reality. This is how the speed of light becomes such an important constant in our space time. The sanctity of light is respected only in our perceived reality.

If we trust the imperfect perception and try to describe what we sense at cosmological scales, we end up with views of the world such as the big bang theory in modern cosmology and the general and special theories of relativity. These theories are not wrong, and the purpose of this book is not to prove them wrong, net om te wys dat hulle beskrywings van 'n vermeende werklikheid,,en,Hulle het nie die fisiese oorsake agter die sensoriese insette te beskryf,,en,Die fisiese oorsake behoort aan 'n absolute werklikheid buite ons sintuie,,en,Die onderskeid tussen die absolute realiteit en ons persepsie van dit kan verder ontwikkel word en toegepas op sekere,,en,spesifieke astrofisiese,,en,kosmologiese verskynsels,,en,Wanneer dit kom by die fisika wat gebeur ver buite ons sensoriese reekse,,en,Die heelal as ons sien dit is net 'n kognitiewe model geskep uit die fotone val op ons retina of op die foto sensors van die Hubble-teleskoop,,en,Hulle is net 'n deel van die,,en,dit is ons persepsie van 'n onkenbare werklikheid,,en,Dit is weer 'n geredigeerde uittreksel uit my boek,,en,perseptuele ervaring,,en,sensoriese insette,,en,visuele insette,,en,visuele werklikheid,,en,Chaos en onsekerheid,,en. They do not describe the physical causes behind the sensory inputs. The physical causes belong to an absolute reality beyond our senses.

The distinction between the absolute reality and our perception of it can be further developed and applied to certain specific astrophysical en cosmological phenomena. When it comes to the physics that happens well beyond our sensory ranges, ons regtig die rol in ag te neem dat ons persepsie en kognisie speel in hulle sien. The universe as we see it is only a cognitive model created out of the photons falling on our retina or on the photo sensors of the Hubble telescope. As gevolg van die beperkte spoed van die inligting draer (naamlik fotone), our perception is distorted in such a way as to give us the impression that space and time obey special relativity. Hulle doen, maar ruimte en tyd is nie die absolute werklikheid. They are only a part of the onwerklik heelal that is our perception of an unknowable reality.

[This again is an edited excerpt from my book, Die onwerklik Heelal.]