Tag Archives: kiến thức

Richard Feynman — Bao nhiêu Chúng ta có thể biết?

Chúng tôi mở mắt của chúng tôi, chúng ta thấy thế giới, chúng ta phân biệt mô hình. Chúng tôi đưa ra giả thuyết, chính thức hóa; chúng tôi sử dụng và tính hợp lý và toán học để hiểu và mô tả tất cả mọi thứ. Bao nhiêu chúng ta có thể thực sự biết, mặc dù?

Để minh họa những gì tôi có nghĩa là, cho tôi sử dụng một tương tự. Tôi ước gì có trí tưởng tượng để đến với nó, nhưng đó là Richard Feynman, những người đã. Ông là, bằng cách này, đủ kỳ quặc để so sánh vật lý có quan hệ tình dục.

Tiếp tục đọc