Tag Archives: bất bình đẳng thu nhập

Most Likely Wealth Distribution

Trong bài viết cuối cùng, I gave vent to all my left-wing righteousness against the growing income disparity. Sau đó, nó xảy ra với tôi — a totally uniform wealth distribution is stochastically unlikely. Trong thực tế, it is over seven billion times less likely than one person in the whole world holding all the wealth in the world. That brings me to the topic of this post – what is the most likely wealth distribution?

Tiếp tục đọc

Income Inequality

I read on BBC yesterday that the richest 62 people in the world now earn as much as the poorest half, which would be about 3.5 billion people! Although there is some confusion about the methodology, it is clear that the wealth and income have been getting more and more polarized. The rich are certainly getting richer. Income inequality is more acute than ever.

Tiếp tục đọc

Sự biến mất của tầng lớp trung lưu

Hầu hết mọi người (người có khả năng đọc được bài viết này) nghĩ về trạm tài chính của họ là tầng lớp trung lưu, vì vậy bạn có thể tìm thấy nó lạ mà tôi nên nói tầng lớp trung lưu đang biến mất. Tuy nhiên, sự phân cực trong phân phối của cải của thế giới là rất thực tế, và nó có thể nhìn thấy ở mọi tầng lớp của xã hội. Tôi muốn thuyết phục bạn bởi những giai thoại và ví dụ trước khi hợp lý và chính thức về nó.

Tiếp tục đọc