Tag Archives: Hemingway

Cái chết và đau buồn

Một số sự kiện gần đây đã nhắc nhở tôi phải xem xét lại này đề khó chịu — tại sao chúng ta đau buồn khi ai đó qua đời?

Hầu hết các tôn giáo cho chúng tôi biết rằng người đã khuất, nếu họ đã được tốt trong cuộc sống, kết thúc trong một nơi tốt đẹp hơn. Vì vậy, đau buồn không có ý nghĩa. Nếu rời là xấu, chúng tôi sẽ không đau buồn bất kỳ cách nào.

Thậm chí nếu bạn không phải là tôn giáo, và không tin vào một linh hồn vĩnh cửu, cái chết không thể là một điều xấu cho người chết, cho họ cảm thấy không có gì, bởi vì họ không tồn tại, đó là định nghĩa của cái chết.

Tiếp tục đọc