Tag Archives: conspiracies

Được biết đến âm mưu khác

Một lý thuyết âm mưu vẫn là một lý thuyết và thức ăn gia súc cho crackpots cho đến khi nó được thổi mở rộng. Vào thời điểm đó, các crackpots trở thành nhà báo từng đoạt giải thưởng và các nhà lãnh đạo những người được coi là anh hùng dân tộc trở thành tội phạm sociopathic. Như vậy là hay thay đổi về quan điểm phổ biến, và do đó, nó sẽ được với các 9/11 âm mưu khi nó trở nên phổ biến được biết đến (nếu nó vẫn được) rằng đó là một âm mưu.

Tiếp tục đọc