Classical Physics

Parçacıklar ve Etkileşimler,,en,Parçacıklar ve Etkileşimler'in e-Kitap sürümü artık mevcut,,en,mobil cihazlarla uyumlu, güzel tasarlanmış, yazdırılabilir bir e-Kitap olarak mevcuttur,,en,Şimdi alın,,en,hemen indirmek için,,en,Önce klasik fiziğe bir göz atalım,,en,Sir Isaac Newton, hareket denklemlerini ve yerçekimi yasasını yazdığında doğdu.,,en,Önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca mantıklı ısı teorileri ile genişledi.,,en,elektrik ve manyetizma,,en,termodinamik vb.,,en,Lise yıllarımızda öğrendiğimiz fizik budur.,,en,Fizik Tamamlandı,,en,19. yüzyılın sonunda,,en,Maddenin yapısı hakkındaki bilgilerimiz aşağı yukarı eksiksiz görünüyordu - o kadar ki zeki insanlar teorik fiziğin bu ölü alanına katılmaktan gerçekten vazgeçmişlerdi.,,en

The safer, easier way to pay online.
"Parçacıklar ve Etkileşimler,,en,Parçacıklar ve Etkileşimler'in e-Kitap sürümü artık mevcut,,en,mobil cihazlarla uyumlu, güzel tasarlanmış, yazdırılabilir bir e-Kitap olarak mevcuttur,,en,Şimdi alın,,en,hemen indirmek için,,en,Önce klasik fiziğe bir göz atalım,,en,Sir Isaac Newton, hareket denklemlerini ve yerçekimi yasasını yazdığında doğdu.,,en,Önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca mantıklı ısı teorileri ile genişledi.,,en,elektrik ve manyetizma,,en,termodinamik vb.,,en,Lise yıllarımızda öğrendiğimiz fizik budur.,,en,Fizik Tamamlandı,,en,19. yüzyılın sonunda,,en,Maddenin yapısı hakkındaki bilgilerimiz aşağı yukarı eksiksiz görünüyordu - o kadar ki zeki insanlar teorik fiziğin bu ölü alanına katılmaktan gerçekten vazgeçmişlerdi.,,en" is available as a beautifully designed printable eBook compatible with mobile devices. Get it now for $5.49 for immediate download!

The main difficulty in describing particle physics to general public is the fact that it is built on modern physics. Even if you are physics aficionado and did extremely well in your high school physics, öğrendiğin ve sevdiğin şey klasik fizik,,en,Klasik fizik ile modern fizik arasındaki fark sadece daha fazla fizik değildir,,en,ama çevremizdeki gerçekliğe tamamen yeni bir bakış,,en,klasik fizik,,en,Newton,,en,İndirgeme,,en,Tüm bilimsel çabalarımızda,,en,şeyleri anlamak ve incelemek için benzer üst düzey teknikler kullanırız,,en,En yaygın teknik indirgemeciliktir,,en,Davranışın olduğu inancına dayanır.,,en,Büyük ve karmaşık nesnelerin özellikleri ve yapısı, daha basit bileşenleri açısından anlaşılabilir,,en,bütününü anlamaya çalışıyoruz,,en,Evren,,en,daha küçük olarak,,en,indirgenmiş bileşenler,,en,parçacıklar gibi,,en,etkileşimler,,en,indirgemecilik,,en,Fizik Arşivleri,,en. The difference between classical physics and modern physics is not just more physics, but a completely new way of looking at the reality around us.

Classical Physics
Let’s first take a look at classical physics. It was born when Sir Isaac Newton wrote down his equations of motion and the law of gravitation. It expanded through the next couple of centuries with sensible theories of heat, electricity and magnetism, thermodynamics etc. This is the physics that we learn through our high school years.

Physics Completed

By the end of the 19th century, our knowledge of the structure of matter looked more or less complete – so much so that smart people were actually discouraged from joining this dead field of theoretical physics. Indeed, bazı yarım kalmış işler vardı - radyoaktivite gibi,,en,atom altı yapı vb.,,en,ancak o dönemde para biriminden yararlanan teorilerin küçük uzantıları olmaları bekleniyordu.,,en,Çok az şey biliyorlardı - bunu ilkinde,,en,20. yüzyılın yılları,,en,fizik o kadar umutsuzca eksik görünürdü ki,,en,O yıllarda meydana gelen devrim, modern fiziğin ve parçacık fiziğinin zeminidir.,,en,Modern fiziğe girmeden önce,,en,ve neden gerekliydi,,en,klasik fiziğin ne olduğunun sınırlarını belirlemeliyiz,,en,Görebildiğimiz veya hayal edebileceğimiz şeylerin fiziği,,en,Açıklar ve,,en,hatta basit veya genel kanunlar açısından açıklar,,en,bu insan ölçeğindeki davranış,,en,"İnsan ölçeği" terimi belirsizdir ve son derece bilim dışıdır,,en,ama oldukça cömert bir uzunluk parantezidir,,en, subatomic structure etc., but they were expected to be minor extensions of the theories that enjoyed currency at that point in time.

Little did they know – that in the first 20 years of the 20th century, physics would look so hopelessly incomplete. The revolution that happened during those years is the backdrop of modern physics and particle physics.

Before getting into modern physics, and why it was needed, we need to set the boundaries of what classical physics is. It is the physics of things we can see or imagine. It describes and (even explains in terms of simple or general laws) the behavior of this of human scale. The term “human scale” is vague and deeply unscientific, but it is a fairly generous bracket of lengths, hızlar ve kütleler,,en,Bir mikroptan boyut olarak bir gezegene kadar her şeyi kolayca kapsayacaktır.,,en,mikrondan binlerce km uzunluğa,,en,Hızdaki parantez, karşılaşabileceğimiz en hızlı nesneyi kolayca içerecektir.,,en,saatli en hızlı göktaşı gibi,,en,km / s,,su,Parçacıkları görmezden geliyorum,,en,ve kendini aydınlat,,en,her zaman bombardıman altındayız - klasik fizik bunları kaldıramaz,,en,Ancak en büyük nesneyi bile idare edebilir,,en,gezegenlerimiz ve hatta güneşimiz gibi,,en,çok iyi bir şekilde,,en,Klasik fizik, 20. yüzyılın başlarına kadar bildiğimiz hemen hemen her şeyi tarif etmede muhteşemdi.,,en,Lise boyunca fizikte öğrendiğiniz her şeyi içerir,,en,Vücutların hareketi,,en,Yerçekimi,,en,gezegen hareketi,,en,Sıcaklık,,en,optik,,en,dalgalar vb,,en,Elektrik ve manyetizma,,en. It will easily encompass anything from a microbe to a planet in size (from microns to thousands of km in length). The bracket in speed will easily include the fastest object we are likely to encounter, such as the fastest meteorite that was clocked at over 100,000 km/h. Of course, I am ignoring the particles (and light itself) that we are bombarded with all the time – classical physics cannot handle those. But it can handle even the largest object, like our planets and even the sun, very nicely.

In fact, classical physics has been spectacular in describing almost everything we knew until the turn of the 20th century. It includes everything that you learned in physics through high school.

 • Motion of bodies
 • Gravitation, planetary motion
 • Heat, optics, sound, waves etc.
 • Electricity and magnetism

Klasik fiziğin biraz belirsiz olup olmadığının tanımı - bağlama bağlı olarak,,en,göreliliği içerebilir veya içermeyebilir,,en,Bu makaledeki tanımımda,,en,değil,,en,Uygunsuz Keşifler,,en,Yaklaşık,,en,klasik fiziğin birkaç sorunu vardı,,en,Belli olayları tarif edemez,,en,ve bazı keşifler,,en,İşte kısa bir liste,,en,Radyoaktivite,,en,alfa,,en,beta,,en,gama radyasyonları,,en,röntgen,,en,Michelson-Morley deneyi,,en,eterin yokluğu,,en,Elektronun keşfi,,en,Siyah vücut radyasyonu,,en,Fotoelektrik etki,,en,Bu keşiflerden bazıları,,en,radyoaktivite,,en,elektron,,en,atomların en küçük birim olmadığını belirtti,,en,bölünemez veya "bölünemez" değillerdi. Diğer fenomenlerden bazılarını tanımlayamama, klasik fiziğin yetersizliğini gösterdi.,,en,Parçacıklar, küçük küçük madde toplarının beklendiği gibi davranmayı reddediyor.,,en, it may or may not include relativity. In my definition in this article, it doesn’t.

Inconvenient Discoveries

Circa 1900, classical physics had a few issues. It could not describe certain phenomena, and certain discoveries. Here is a short list:

 • Radioactivity, alpha, beta, gamma radiations, x-rays.
 • Michelson-Morley experiment (absence of ether)
 • Discovery of electron
 • Black body radiation
 • Photoelectric effect

Some of these discoveries (radioactivity, electron) indicated that atoms were not the smallest unit; they were not indivisible or “uncuttable.” The inability to describe some of the other phenomena demonstrated the inadequacy of classical physics. Particles just refuse to behave the way little tiny balls of matter were expected to. Ve uzay ve ışığın çok garip bir ilişkisi var gibi görünüyor,,en,Fiziğin Sorumluluğu,,en,Çeşitli fizik teorilerinin uygulanabilirlik alanları,,en,Bildiğimiz gibi,,en,fiziğin çağrısı,,en,onun görevi,,en,veya uygulanabilirlik alanı her şeydir - alt atomdan,,en,tüm kozmosa temel parçacıklar,,en,kütlesiz parçacıklardan süper büyük kara deliklere,,en,Bu geniş boyut aralıkları,,en,kütle ve hız, insan ölçeği dediğimizin çok ötesinde,,en,İnsan ölçeklerinin ötesine geçtiğimizde ne tür fizik uygulamamız gerektiğinin resimli bir temsilini çizdim.,,en,X ekseninde boyut veya ölçeğimiz var,,en,y ekseninde,,en,hız,,en,Klasik fizik insan alemindeki olayları ele alır,,en,sarı daire içinde gösterilir,,en,Kuantum Mekaniği küçüklerle ilgilenir,,en,atom altı,,en,nesneler,,en,Bazı insanlar bunu bir ölçüm problemi olarak yorumlar,,en.

The Remit of Physics

Domains of applicability of various theories of physics
Domains of applicability of various theories of physics

As we know, the call of physics, its remit, or its domain of applicability is everything – from subatomic, fundamental particles to the whole cosmos; from massless particles to super massive black holes. These vast ranges of size, mass and speed are well beyond what we called human scales.

In Figure 4, I have drawn a pictorial representation of what kind of physics we need to apply when we go beyond human scales. On the x-axis we have size or scale, on the y-axis, the speed.

 • Classical physics handles phenomena in the human realm, shown in the yellow circle.
 • Quantum Mechanics deals with small (subatomic) objects. Some people interpret it as a measurement problem.
 • Özel Görelilik nesneleri yüksek,,en,ama sabit,,en,birbirine göre hızlı hareket,,en,Bazı insanlar,,en,esas olarak ben,,en,bunu algısal bir etki olarak düşün,,en,Büyük nesnelerle başa çıkmak için Genel Görelilik,,en,bir bütün olarak evren,,en,Big Bang veya kara deliklerle başa çıkmak için kuantum yerçekimi,,en,Yüksek Enerji Parçacık Fiziği dar mor bölgeye düşüyor,,en,klasik fizikten çok uzak,,en,Parçacık fiziğini nicel olarak anlamak için,,en,Kuantum Mekaniğine ihtiyacınız var,,en,ve Özel Görelilik Teorisi,,en,SR,,en,Niteliksel olarak anlamak için bile,,en,oldukça iyi bir şeye sahip olmalısın,,en,QM ve SR'nin kalitatif anlayışı,,en,Sonraki birkaç makalede tam da bu anlayışı vermeye çalışacağım,,en (but constant) speed motion with respect to each other. Some people (mainly me) think of it as a perceptual effect.
 • General Relativity to deal with massive objects, the universe as a whole.
 • Quantum gravity to deal with the Big Bang or black holes.
 • High Energy Particle Physics falls in the narrow purple region, well away from classical physics.

In order to understand particle physics quantitatively, you need Quantum Mechanics (QM) and the Special Theory of Relativity (SR). Even to understand it qualitatively, you need to have a reasonably good, qualitative understanding of QM and SR. I will try to give just that understanding in the next couple of articles. Ancak lütfen bunların oldukça büyük alanlar olduğunu bilin - bir lisans dersinde ve iki veya üç yüksek lisans düzeyinde kursta QM öğrendim,,en,Genel görelilik,,en,Kuantum Yerçekimi,,en,sicim teorisi vb.,,en,parçacık fiziği konusundaki mevcut bilgi durumumuzu takdir etmemize gerek yok,,en,Ama o canavarlara da değineceğim,,en,bütünlüğü uğruna,,en.

General Relativity, Quantum Gravity, string theory etc. are not needed to appreciate our current state of knowledge of particle physics. But I will touch upon those monsters as well, for the sake of completeness.

Comments